СТАТУТ

 КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МІСТА

 КРИВОГО РОГУ»

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

Ідентифікаційний код 37665263

 

м. Кривий Ріг

2012 рік

 

1.Загальні положення

 

1.1. Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради (далі – Підприємство) є комунальним унітарним некомерційним підприємством. Підприємство створено   відповідно до рішення Криворізької міської  ради від 25.07.2012 №1247 «Про створення комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради».

1.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів, рішень Власника, статуту.

1.3. Діяльність Підприємства здійснюється без мети одержання прибутку.

1.4. Засновником Підприємства та власником його майна є територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (надалі – Власник).

1.5. У своїй діяльності Підприємство підпорядковане й підзвітне управлінню економіки виконкому Криворізької міської ради, яке є головним розпорядником бюджетних коштів (надалі – уповноважений орган управління).

1.6. Підприємство є юридичною особою, самостійний баланс, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, власну символіку зі своїм найменуванням та інші атрибути, які не заборонені законодавством України. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

1.7. Підприємство відкриває рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків.

1.8.  Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.9. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Власника та уповноваженого органу управління.

1.10. Повна назва Підприємства: комунальне підприємство «Інститут роз-витку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради. Скорочена назва Підприємства: КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу». 

1.11. Місцезнаходження Підприємства: 50050, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект  Металургів, будинок 28.

1.12. З моменту реєстрації цього статуту втрачає чинність статут, зареєстрований 01.08.2012 (реєстраційний номер 12271020000013509).

2.     Мета діяльності  і завдання Підприємства

 

2.1. Підприємство створене з метою задоволення економічних, соціальних, культурних  та інших потреб громади міста без мети одержання прибутку шляхом надання аналітичної,  дослідницької, творчої підтримки у процесі реалізації стратегії розвитку міста.

2.2. Завданнями Підприємства є:

2.2.1. Надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямова-них на реалізацію Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу.

2.2.2. Генерування,  розробка і супровід виконання ідей та дій, спрямо-ваних на всебічний розвиток міста з урахуванням його специфіки, можливостей і потреб.

2.2.3. Проведення досліджень, у тому числі соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та окремих галузей зокрема.

2.2.4. Ініціювання створення перспективних інвестиційних проектів роз-витку міста у відповідності до його потреб та зацікавленості потенційних інвесторів.

2.2.5. Налагодження партнерств з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішніх досвіду/знань і коштів для реалізації та фінансування програм Підприємства та інших інвестиційних проектів.

2.2.6.  Сприяння залученню та реалізації у місті Кривому Розі міжнародних проектів матеріальної та технічної допомоги, що мають на меті розвиток економіки, соціальної інфраструктурі, культури міста тощо.

2.2.7. Розвиток та зміцнення економічної, фінансової та матеріально-технічної бази Підприємства.

2.3.  Здійснює комплекс заходів, пов’язаних з подальшим залученням інвесторів:

2.3.1. Формує та надає первинну аналітичну інформацію, необхідну для прийняття рішення про інвестування.

2.3.2. Здійснює первинний підбір площадки у відповідності до потреб інвесторів та інвестиційних проектів.

2.3.3. Розробляє та надає «Дорожні карти» за дозвільними процедурами інвестиційних проектів.

2.3.4.  Надає адміністративну підтримку інвестора.

2.3.5. Забезпечує інвестору консультування та сприяє прискоренню про-цесу проходження дозвільних процедур.

2.4.     Відповідно до покладених завдань та мети  Підприємство:

2.4.1.  розробляє і реалізує:

- програми та інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток міста;

- власні програми розвитку своєї діяльності.

2.4.2. Проводить обстеження та дослідження потенційних об'єктів інвес-тиційної привабливості, забезпечує інформаційне обслуговування учасників інвестиційних проектів і програм на договірній основі.

2.4.3. Бере участь у підготовці проектів законодавчих та інших норма-тивно-правових актів з питань, віднесених до його діяльності.

2.4.4. Готує висновки та пропозиції щодо доцільності залучення інвестицій, у тому числі іноземних.

2.4.5. Забезпечує пошук потенційних інвесторів, міжнародних та вітчизняних донорів тощо для реалізації програм та проектів, спрямованих на місцевий економічний розвиток.

2.4.6. Здійснює організацію і проводить виставки, семінари, конференції, які сприяють місцевому економічному розвитку.

2.4.7. Організовує та проводить заходи щодо підготовки і підвищення  кваліфікації власних спеціалістів, у тому числі працівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, всіх форм власності.

2.4.8. Відповідно до мети і завдань, визначених у статуті Підприємство провадить інші види діяльності, що не суперечать законодавству України, взаємодіє з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями України та іноземних держав.

 

3.     Права та обов’язки Підприємства

 

3.1. Підприємство має право:

3.1.1 виступати учасником спілок, асоціацій та інших об'єднань відповідно до їх статутних завдань;

3.1.2 здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України, мети і завдань своєї діяльності;

3.1.3 самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку;

3.1.4 брати участь у здійсненні спільних інвестиційних проектів, іншої спільної діяльності з юридичними особами різних форм власності, а також  фізичними особами;

3.1.5 установлювати зв’язки з українськими та закордонними підприємствами, організаціями, установами різних форм власності й фізичними особами з усіх напрямів своєї діяльності;

3.1.6 отримувати безоплатні або благодійні внески, пожертвування юри-дичних і фізичних осіб;

3.1.7 здійснювати громадську, науково-технічну, соціальну діяльність з іншими юридичними та фізичними особами;

3.1.8 здійснювати популяризацію своєї діяльності через засоби масової інформації та іншим шляхом відповідно до чинного законодавства України,  у тому числі шляхом проведення виставок, презентацій, семінарів;

3.1.9 повноваження, зазначені у підпункті 3.1.1 цього Статуту Підприємство може здійснювати за окремим рішенням Власника;

 3.1.10 проводити відрахування платежів за комунальні послуги робітників Підприємства, що обумовлені договорами з третіми особами, за погодженням працівників Підприємства.

3.2.     Підприємство зобов’язане:

3.2.1 здійснювати заходи щодо підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечення економного використання фонду споживання, своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства;

3.2.2 здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно із чинним законодавством України.

4.     Майно і кошти Підприємства

 

4.1.  Для здійснення фінансово-господарської діяльності Власник наділяє Підприємство статутним капіталом  у сумі 558864,51 грн. (п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят чотири) грн. 51 коп., у тому числі: за рахунок  коштів міського бюджету – 540715 (п’ятсот сорок тисяч сімсот п'ятнадцять) грн. й окремих основних засобів – 18149 (вісімнадцять тисяч сто сорок дев’ять) грн. 51 коп.

4.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності і закріп-люється за Підприємством на праві оперативного управління.

4.3. Майно Підприємства становлять невиробничі фонди, оборотні кошти, статутний капітал, а також інші матеріальні та нематеріальні цінності, вартість яких відображається на балансі Підприємства.

4.4. Власник (уповноважений орган управління) організовує фінансовий контроль за діяльністю Підприємства, здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Підприємством комунального майна.

4.5. Підприємство відповідає перед Власником за збереження та ефективне використання закріпленого за ним комунального майна.

4.6. Джерелами формування коштів та майна Підприємства є:

- майно (кошти), передане Підприємству Власником для формування статутного капіталу;

- бюджетні кошти, передбачені на реалізацію цільових програм і проектів згідно з чинним законодавством України;

- кошти, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах  технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.7. Відчуження нерухомого майна Підприємства, яке є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Власника, за ініціативою та погодженням з уповноваженим органом управління, відповідно до чинного законодавства України та діючого у місті Порядку.

4.8. Підприємство має право на придбання та оренду необхідного облад-нання та інших матеріальних  ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.


5. Управління Підприємством

 

5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав Власника та принципів самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, установлює чисельність штату.

5.2. Підприємство очолює директор, прийом і звільнення якого на контрактній основі здійснює міський голова згідно з чинним законодавством України  та відповідно до діючого у місті Порядку. Директор у своїй діяльності підзвітний Власнику (уповноваженому органу управління) в межах, встановлених чинним законодавством України, статутом та контрактом. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства обумовлюються в контракті. Директор здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених його статутом, несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Підприємства, використання закріпленого за  Підприємством комунального майна, розвиток матеріальної і соціальної бази.

5.3.  Функції, права та обов'язки структурних підрозділів Підприємства, їх працівників визначаються відповідними положеннями, які затверджуються директором.

5.4.  До компетенції директора Підприємства належать:

- організація діяльності Підприємства, самостійне вирішення питань, пов’язаних з реалізацією покладених на Підприємство завдань та несення за них повної відповідальності відповідно до чинного законодавства України;

- прийом та звільнення з роботи, розподіл обов'язків та заохочення працівників Підприємства і накладання на них стягнень;

- укладання договорів, видача доручень, відкриття в установах банків поточних та інших рахунків Підприємства;

- у межах своїх повноважень видання наказів, інструкцій та інших нормативних актів відповідно до чинного законодавства України, що стосуються діяльності Підприємства;

- залучення спеціалістів для роботи за сумісництвом, на інших умовах, передбачених чинним законодавством України,  визначення порядку та розмірів оплати їх праці.

5.5. Обов’язки директора:

-  забезпечувати виконання зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України зі сплати податків, зборів і обов’язкових платежів, а також зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам;

- здійснювати юридичне, економічне та інформаційне забезпечення  діяльності Підприємства, підбір кадрів, упровадження прогресивних форм та методів господарювання;

-  забезпечувати подання в установленому порядку уповноваженому орга-ну управління квартальної та річної звітності Підприємства;

- забезпечувати складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Підприємства на кожен наступний рік і подання його уповноваженому органу управління для затвердження;

- погоджувати з уповноваженим органом управління плани використання бюджетних коштів Підприємства;

-  забезпечувати збереження закріпленого за Підприємством комунального майна;

-  укладати договори з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами у встановленому законодавством порядку.

5.6. Директор визначає штатний розпис Підприємства, структуру його адміністрації (попередньо погодивши з уповноваженим органом управління), її чисельність та кваліфікаційний склад.

5.7. Заступник керівника Підприємства, головний бухгалтер призна-чаються на посади та звільняються з них наказом директора Підприємства за погодженням з уповноваженим органом управління та заступником міського голови (відповідно до розподілу обов’язків).

5.8. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відносинах з юридичними особами та громадянами у межах і порядку, визначених цим статутом та чинним законодавством України.

5.9.  Взаємовідносини директора з трудовим колективом передбачаються у колективному договорі, що регулює трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

5.10. Право укладання колективного договору від імені Власника на-дається директору Підприємства, а від імені колективу –  уповноваженому ним органу.

5.11. Колективний договір укладається на загальних зборах трудового ко-лективу Підприємства і повинен відповідати вимогам законодавства про колективні договори.

5.12. Директор є начальником цивільної оборони на Підприємстві і в питаннях цивільної оборони діє відповідно до Закону України «Про Цивільну оборону України».

5.13.  До виняткової компетенції Власника належать:

- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства;

- прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження пе-редавального або розподільного балансу (акта);

- прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства;

- прийняття рішення з питання, передбаченого у пункті 4.7 цього статуту.

5.     Трудовий колектив та його самоврядування

 

6.1. Директор Підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці працівників згідно з чинним законодавством України. Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до законодавства України, залежно від їх професії, кваліфікації, складності та умов праці, що виконуються.

6.2.  Трудовий колектив формується з громадян України, які перебувають з Підприємством у трудових відносинах відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Виробничі та трудові відносини, включаючи питання найму та звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантій та компенсацій, регулюються відповідно до чинного законодавства України, цього статуту, колективного договору, правил внутрішнього розпорядку, а також трудового договору з працівником Підприємства.

6.4. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, а також їх соціального захисту та страхування визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.     Облік і звітність

 

7.1. Підприємство веде податковий, бухгалтерський, аналітичний та оперативний облік результатів своєї діяльності та забезпечує подання звітності до відповідних державних органів згідно з чинним законодавством України. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку бухгалтерської, податкової, фінансової і  статистичної звітності.

7.2. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регу-люються відповідно до чинного законодавства України та статуту.

7.3. Підприємство в установлені законодавством терміни подає уповно-важеному органу управління звіт про результати своєї діяльності.

7.4. Підприємство організовує архівне зберігання документів. Для орга-нізації вказаної діяльності директором Підприємства призначається відповідальна особа.

7.5. Підприємство складає угоду з органами Державного архіву на предмет архівного обслуговування.

 

8. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

 

8.1. Зміни та доповнення до статуту Підприємства вносяться за погодженням  уповноваженого органу управління відповідно до діючого у місті порядку, згідно з чинним законодавством України.

8.2. Зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Якщо зміни до статуту оформлюються у вигляді додатків, то вони стають невід'ємною частиною статуту Підприємства, про що на титульному аркуші робиться відповідна відмітка.

 

9. Припинення діяльності Підприємства

 

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації Власником чи за рішенням суду згідно з чинним законодавством України.

9.2.  У разі злиття Підприємства з іншими суб'єктами господарювання всі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

9.3.  Підприємство ліквідується:

-  за ініціативою Власника;

- у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;

- у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом;

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юри-дичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

- в інших випадках, встановлених законом.

9.4. У разі реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

9.5. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

9.6. У разі ліквідації Підприємства його активи повинні бути  передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.

9.7. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дати занесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.